меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Георги Момеков

Проф. д-р Георги Момеков

Биография

Проф. Георги Момеков, дф е председател на Българското научно дружество по фармация и ръководител на катедра "Фармакология, фармакотерапия и токсикология" при Фармацевтичен факултет на МУ, София.

 • Професор (от 2014), доцент (2011-2014), главен асистент (2007-2011), ст. асистент (2003-2007), асистент (1999-2003).
 • Има магистърска степен по фармация от 1998, а през 2003 придобива специалност по клинична фармация (ФФ, МУ-София). През 2007 защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по научна специалност "Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)" с шифър 03.01.24.
 • Преподава задължителните дисциплини - "Фармакология", "Фармакотерапия", "Проблемни случаи във фармакотерапията" както и свободно избирателните дисциплини "Химиотерапия" и "Клетъчна и молекулярна фармакология".

Специализации и квалификационни курсове (извън придобитата специалност "Клинична фармация" по линия на СДК):

 • Курс за следдипломна квалификация "Въведение в педагогиката" - Медицински факултет, МУ-София, 24.01.2000 - 04.02.2000 г.
 • Специализиран курс "New PCR Technologies and Optimization Strategies" Eppendorf-Netheler-Hinz GmBH Marketing Training Center, София, юни, 2000 г.
 • Socrates Intensive Program: "Liposome Technology and Application in Therapeutics", Patras University, Патра, Гърция, 1–11 септември 2003 г.
 • Еurotox Education Course "Basic Toxicology", Боровец, 18–24 март, 2006 г.
 • Курс за следдипломно обучение "Въведение във флоуцитометрията", Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести, София, 13–15 април, 2010 г.

 • Член е също така и на научните дружества по фармакология и токсикология.
 • Има придобита специалност по клинична фармация и множество специализации у нас и в чужбина.
 • Той е съавтор на 156 научни публикации (89 от които в списания с импакт фактор), 20 глави от учебници и монографии и един патент. Трудовете му са цитирани над 800 пъти (h-индекс 17).
 • Проф. Момеков преподава фармакология и фармакотерапия, както и специализираните дисциплини "Проблемни случаи във фармакотерапията", "Клетъчна и молекулярна фармакология" и "Химиотерапия".
 • Проучванията му са в областта на онкофармакологията, експерименталната химиотерапия, фито и етно-фармакологията и лекарствените взаимодействия.
 • Бил е член на комисията по прозрачност към Министерство на здравеопазването.
 • Понастоящем е член на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" към МОН.
 • Носител на наградата "Signum Laudis as Scientiae Maritis" на Съвета по медицинска наука при МУ в София.
Върнете се към списъка с лектори